Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som medlemsregister, inlägg och bilder på hemsidan. Syftet med en sådan behandling är för att kunna hantera medlemsutskick, debiteringar, licenser mm.

Vi har fått dina uppgifter från tidigare medlemsregister och anmälning till diverse aktiviteter. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är rättslig förpliktelse. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Dina uppgifter kommer att sparas så länge du är medlem hos oss och ett år efter.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med Idrottonline och i sin tur Svemo. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvaret ligger hos Limhamns MK, 846001-1771. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@limhamnsmk.se. Du når vårt dataskyddsombud på info@limhamnsmk.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.