GDPR OCH PERSONUPPGIFTER

Villkor GDPR för Friluftsfrämjandet Lunds lokalavdelning

Gäller från 2 augusti 2022

Bakgrund

Alla verksamheter som hanterar personuppgifter måste följa dataskyddsförordningen (GDPR). Det innebär bland annat att vi som organisation har ett personuppgiftsansvar och behöver följa de grundläggande principerna, se till att behandlingen har en rättslig grund och informera de registrerade om hur vi hanterar deras personuppgifter.

All hantering sker sedan 25 maj 2018 enligt EU:a dataskyddsförordning GDPR (2016/679), om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter. Dessa lagar har till uppgift att skydda din personliga integritet. På Integritetsskyddsmyndighetens hemsida kan du läsa mer.

Observera att personuppgifter sparas separat av Friluftsfrämjandets Riksorganisation (på nationell nivå) och av Friluftsfrämjandet Lund (på lokal nivå).

Friluftsfrämjandets Riksorganisation (nationell nivå)

Friluftsfrämjandets Riksorganisation, org.nr. 802003-0303, som bl. a. administrerar det centrala medlemsregistret, samlar in personuppgifter om dig eller ditt barn i samband med tecknande av medlemskap. Villkoren för medlemskap i Friluftsfrämjandet hittar du på:

https://www.friluftsframjandet.se/engagera-dig/bli-medlem/allmanna-villkor/

Friluftsfrämjandet Lunds lokalavdelning (lokal nivå)

När du anmäler dig/ditt barn till verksamhet i vår lokalavdelning, Friluftsfrämjandet Lund med org. nr 845000-5601, ger du ditt godkännande att Friluftsfrämjandet Lund sparar dina/ditt barns personuppgifter och behandlar dem i enlighet med de ändamål som framgår av villkoren hos Friluftsfrämjandets Riksorganisation ovan, samt med tilläggen nedan.

Vilka personuppgifter som behandlas

Friluftsfrämjandet Lund hämtar i första hand in uppgifter direkt från dig eller från Friluftsfrämjandets Riksorganisation. De uppgifter vi behöver är ditt/ditt barns namn, personnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer samt organisatoriska uppgifter eftersom du är ansluten till en lokalavdelning.

Vi sparar även telefonnummer (ICE-nummer, In Case of Emergency) till närmast anhörig när du som är över 18 år anmäler dig till en aktivitet. Detta gör vi ifall något skulle hända dig och vi måste få kontakt med en anhörig.

För medlem som informerat kring sjukdomar, allergier och kostpreferenser i samband med anmälan eller gett information till ledare i verksamheten gäller även att vi sparar uppgifter om kroniska sjukdomar, allergier och kostpreferenser (t ex vegetarisk kost).

Vad vi använder dina personuppgifter till

Vi behöver dina personuppgifter för att administrera ditt medlemskap, ge dig information och ta betalt för de kostnadspliktiga aktiviteter du anmäler dig/ditt barn till. Uppgifterna används även vid närvarorapportering för kommunala och statliga bidrag.

Personnummer behövs vid incidenter som kräver kontakt med sjukvården. Som nämnts ovan samlar vi in information om medlems kroniska sjukdomar, allergier och kostpreferenser för att kunna ge medlem säkra och trivsamma friluftsupplevelser.

Personuppgifter om dig som funktionär

Om ditt medlemskap innefattar aktiviteter där du är anställd, kan uppgifter såsom ditt namn, dina kontaktuppgifter och befattning lagras samt publiceras på ett sätt som är adekvat för att du ska kunna fullborda din anställning. Din behörighet som anställd avgör i vilken utsträckning du har tillgång till info från medlemsregistret.

Lagring av dina uppgifter

Vi sparar uppgifterna upp till två (2) år efter förfallodatum på senaste fakturan och ett (1) år från intresseanmälan.  Dock arkiveras betalda fakturor samt närvarostatistik i minst 7 år enligt den svenska bokföringslagen och bokföringsnämnden.

Information som kan lämnas ut

Vi kan dela med oss av information till företag som behandlar data på våra vägnar för att vi ska kunna utföra våra tjänster, t.ex. SportAdmin

Samarbete med Studiefrämjandet Skåne-Blekinge

En del av våra aktiviteter sker i samarbete med Studiefrämjandet Skåne-Blekinge i deras uppdrag att verka för folkbildning. Som deltagare i vissa utbildningar och aktiviteter kommer Studiefrämjandet Skåne-Blekinge att få del av deltagarnas personuppgifter som hämtas från Friluftsfrämjandets medlemsregister. Detta sker i samband med närvarorapporteringen som ger vår lokalavdelning möjlighet att få del av stöd från Studiefrämjandet Skåne-Blekinge baserat på deras statsbidrag. Inga personuppgifter sparas eller används för andra ändamål hos Studiefrämjandet Skåne-Blekinge.