Malmö Redhawks policy

Malmö Redhawks har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”.

Verksamheten bedrivs med särskild inriktning för barn och ungdom för att erbjuda en jämlik, positiv och lärorik verksamhet inom ishockey. Alla oavsett kön ska känna sig välkomna i vår verksamhet. Föreningen skall motverka all form av diskriminering och aktivt verka för en dopingfri idrott. Alla i föreningen skall känna sig trygga och säkra att deltaga i verksamheten, Malmö Redhawks skall förknippas med högklassig ishockey, fair play, kamratskap, glädje, social fostran och sunda värderingar. Med föreningens ledord, som gäller för alla inom föreningen – Hjärta, Kvalitet & Stolthet, vill vi påverka ungdomars, ledares, föräldrars och anställdas värderingar gentemot omvärlden och sina medmänniskor.

Inom Malmö Redhawks råder nolltolerans gällande all form av diskriminering avseende kön, könsidentitet, könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

Det är den som upplever sig utsatt som gör bedömningen att vara kränkt, inte den som utför gärningen.

Ritualer, inkilningar eller invigningar med kränkande inslag får inte förekomma inom Malmö Redhawks.

Ingen spelare eller förälder skall skriva något nedsättande om andra personer i sitt lag eller i föreningen eller i andra föreningar på kommunikationskanaler som till exempel sms, bloggar, Twitter, MSN, Facebook, email.

Nolltolerans gäller även för användning av droger i alla former. 

Att policyn efterlevs ansvarar alla verksamma inom Malmö Redhawks för. (Spelare, tränare, ledare, föräldrar, anställda, funktionärer och övriga medlemmar).

Upplever man som spelare, ledare, medlem eller förälder att det är något man vill diskutera eller om någon incident uppstått, så står alltid klubbens representanter och styrelse till förfogande för samtal och rådgivning. Malmö Redhawks policy skall vara ett tydligt rättesnöre kring vad som krävs inom föreningen och vad som kan krävas av Malmö Redhawks.  

Om någon bryter mot Malmö Redhawks policy kommer föreningen att gemensamt med berörda diskutera anledningen för att nå en lösning. Ungdomar under 18 år ges alltid möjligheten att själva informera sina föräldrar innan föreningen tar kontakt.


Integritetspolicy IF Malmö Redhawks

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

IF Malmö Redhawks (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och tävlinsavgifter m.m.).

Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om tävlingslicens till Svenska ishockeyförbundet. Utöver behandlingen av personuppgifter vid licensansökningsprocessen behandlas personuppgifter vid varje tävlingstillfälle kopplat till licensens regelverk. Personuppgifterna behandlas vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.

Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet och föreningens hemkommun.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls till tävling i tredje land.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.

Ändamål med behandling

Laglig grund

Hantering av medlemskap i föreningen

Avtal

Föreningsadministration

Avtal

Deltagande i föreningens träningsverksamhet

Avtal

Licenshantering

Avtal

Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet

Avtal

Ansökan om bidrag

Rättslig förpliktelse

Sammanställning av statistik och uppföljning

Allmänt intresse

Utbildningar arrangerade av föreningen

Allmänt intresse vid statsbidragsfinansierad utbildning, annars samtycke

Kontakt med föreningen

Intresseavvägning

Besök på vår hemsida

Intresseavvägning

Publicering av material på hemsida och sociala medier

Intresseavvägning och ibland samtycke

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

 

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du kan enkelt begära ett registerutdrag i IdrottOnline via Min Sida.

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kan enkelt begära dataportabilitet av dina personuppgifter i IdrottOnline via Min Sida.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Om du vill veta mer

Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du kansliet på Malmö Redhawks. info@malmoredhawks.com