Användarvillkor - SportAdmin MedlemsApp

1. Bakgrund

1.1.     SportAdmin i Skandinavien AB, org. nr 556773-0832 (”SportAdmin”) tillhandahåller digitala kommunikationstjänster i form av ett webbaserat administrationsverktyg för medlemshantering, fakturering, hemsidor, kommunikation etc. (”Tjänsterna”) till idrottsföreningar och andra organisationer (”Föreningen”) enligt avtal och tillhörande användarvillkor för Föreningens medlemmar (se Föreningens hemsida).

1.2.     Nedan användarvillkor reglerar dina villkor såsom Användare av SportAdmins egen applikation SportAdmin MedlemsApp (”MedlemsApp”) för Föreningens och Användarens administration som ett tillägg till Tjänsterna.

2. Definitioner

2.1.     I dessa Användarvillkor ska följande ord och begrepp anses ha den innebörd som anges nedan:

2.2.     Med ”Användare” avses den/de fysiska person/er som använder MedlemsAppen;

2.3.     ”Immaterialrättigheter” avser alla registrerade och oregistrerade immateriella rättigheter, inklusive men inte begränsat till, upphovsrätt och närstående rättigheter, patent, mönsterrätt, varumärken, firmarätt, designrätt, domännamn, know-how och databasrättigheter;

2.4.     ”Mjukvara” avser den mjukvara som SportAdmin nyttjar vid tillhandahållandet av MedlemsAppen samt uppgraderingar och ändringar av denna;

2.5.     ”System” avser de serversystem som SportAdmin använder samt den mjukvara och annan programkod som SportAdmin tagit fram för att tillhandahålla Tjänsterna;

2.6.     ”Tjänsterna” avser de tjänster beskrivna under punkten 1.1. ovan som utförs av SportAdmin enligt avtal med Föreningen.

3. Personuppgifter

3.1.     De personuppgifter som behandlas i enlighet med punkten 4 nedan, kommer i första hand från Föreningen eller dig som Användare, men kan även samlas in genom ditt användande av Föreningens eller SportAdmins webbplats eller MedlemsAppen. De personuppgifter som behandlas är i första hand namn, personnummer, e-mailadress, telefonnummer, adress samt uppgifter som behövs för att ge dig åtkomst till din specifika användarprofil. Ytterligare personuppgifter kan komma att behandlas på uppdrag av Föreningen. Föreningen kommer då att underrätta dig om detta och ge dig möjlighet att samtycka även till en sådan behandling.

4. Behandling av personuppgifter och användarinformation

4.1.     För att du som Användare ska kunna använda MedlemsAppen, och såsom rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter enligt punkten 3 ovan, samtycker du som Användare till att dina personuppgifter och annan användarinformation används för att (dvs. ändamålen med behandlingen):

(i) förenkla Föreningens administration och möjlighet att upprätthålla medlemsregister;

(ii) förenkla Föreningens kommunikation och öka Användarens användarnytta av MedlemsAppen genom notiser som skickas till Användaren med påminnelser till träningar, kallelser till matcher samt notiser och nyheter. Vidare kan reklam, annonser och innehåll från tredje part förekomma i notiser/utskick i MedlemsAppen och/eller via mail.  Användaren kan när som helst avsäga sig från dessa notiser genom att justera Användarens inställningar;

(iii) skapa underlag för att underlätta för Föreningen att analysera Föreningens verksamhet och kunna generera underlag till förbund, organisationer, etc.

(iv) underlätta användandet av MedlemsAppen genom att Användaren har möjlighet att samla alla konton knutna till Användaren i en vy i enlighet med punkten 4.5 nedan;

(v) underlätta kommunikationen inom laget/gruppen/föreningen i MedlemsAppen genom att Användaren kan dela sina adressuppgifter med andra medlemmar. Användaren kan när som helst välja att dölja sina adressuppgifter;

(vi) optimera och/eller felsöka MedlemsAppen genom att information om Användarens enhet samlas in.

(vii) i syfte att optimera innehållet i MedlemsAppen, öka användarnyttan och för att Användaren skall få en så bra upplevelse som möjligt i MedlemsAppen kan eventuell marknadsföring enligt punkten (ii) ovan baseras på Användarens profil, så som till exempel ålder, kön, idrott och geografi.

4.2.     För att kunna acceptera dessa användarvillkor och samtycka till behandlingen av dina personuppgifter måste du vara över 16 år. Om du är under 16 år krävs målsmans samtycke.

4.3.     Uppgifterna behandlas av SportAdmin endast i de fall då Föreningen eller Användaren ber om hjälp för hantering av en uppgift eller i syfte att informera om MedlemsAppen och/eller Tjänsterna samt för att öka användarnyttan av desamma och för marknadsföring på sätt ovan beskrivits.

4.4.     Alla personuppgifter du lämnat behandlas i enlighet med vid var tid gällande regler och lagar om personuppgiftsbehandling.

4.5.     Om du som Användare har flera Användarkonton förbehåller vi oss rätten att slå ihop kontona till ett enda konto för att öka användarnyttan och förenkla för Användaren.

4.6.     Användaren självt eller genom Föreningen via SportAdmin har alltid möjligheten att redigera sina uppgifter och rätta eventuella felaktiga och oriktiga uppgifter.

4.7.     Användaren kan återkalla sitt samtycke för behandling av personuppgifter för MedlemsAppen genom att avinstallera MedlemsAppen. Notera att personuppgifter kan komma att fortsätta behandlas i övriga Tjänster. Användaren kan återkalla sitt samtycke för dessa Tjänster genom Föreningen och således få sina uppgifter borttagna från Systemet.

4.8.     Notera att det kan krävas att SportAdmin eller Föreningen behåller en del av personuppgifterna i samband med radering av  uppgifterna för att uppfylla skyldigheter enligt lag eller avtal.

4.9.     Användaren äger rätten att en (1) gång per år kostnadsfritt få tillgång till de personuppgifter som behandlas om Användaren i MedlemsAppen. Ansökan skall göras skriftligen  SportAdmin på adress som anges på www.sportadmin.se eller per e-mail till info@sportadmin.se med ämnesraden ”Personuppgifter”.

4.10.  Om det krävs enligt lag har du rätt att få en lista över eventuella underbiträden, som behandlar dina personuppgifter på uppdrag av SportAdmin i utförandet av MedlemsApp. Ansökan skall göras skriftligen till  SportAdmin på sätt föreskrivs under punkten 4.9 ovan.

4.11.  Personuppgifter lagras aldrig av SportAdmin längre tid än vad som kan anses nödvändigt med hänsyn till ändamålet i enlighet med punkten 4.1 ovan och i enlighet med rådande bestämmelser och lagar.

4.12.  Om Användaren anser att behandlingen av Användarens personuppgifter har hanterats på ett felaktigt sätt äger Användaren möjlighet att lämna klagomål till Datainspektionen.

5. Användarrätt

5.1.     Användandet av MedlemsAppen ska följa svensk lagstiftning.

5.2.     Användaren ska ej skaffa sig tillgång till, lagra, distribuera, publicera eller överföra något material vid nyttjande av MedlemsAppen som kan anses:

(i) skada, hota, kränka eller vara obscent, trakasserande, diskriminerande, rasistiskt eller etniskt kränkande;

(ii) göra intrång i Immaterialrättigheter eller vålla skada på personer eller egendom;

eller

(iii) strida mot dessa Användarvillkor eller andra tillämpliga lagar eller regler.

5.3.     SportAdmin överlåter genom dessa Användarvillkor inga Immaterialrättigheter till Användaren. Samtliga rättigheter, inklusive Immaterialrättigheter, som är relaterad till MedlemsAppen inklusive Mjukvaran tillhör SportAdmin eller SportAdmin tredjepartsleverantör.

5.4.     SportAdmin förbehåller sig rätten att, utan att ådra sig ansvar, stänga av Användaren från MedlemsAppen om Användaren kan anses bryta mot någon bestämmelse i dessa Användarvillkor.

6. Cookies

6.1.     SportAdmin använder cookies när Användaren använder MedlemsAppen. Cookies används för att ge Användaren en bättre upplevelse och funktionalitet vid användandet av Tjänsterna. Om Användaren inte accepterar användandet av cookies kan Användaren stänga av det i webbläsarens inställningar, detta kan dock medföra att MedlemsAppen funktionalitet kan försämras. Läs mer om Cookies här.

7. Säkerhet

7.1.     Användarens personuppgifter behandlas endast av behörig personal hos SportAdmin.

7.2.     Användarens personuppgifter lagras i driftsmiljöer som använder säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst. Rimliga standarder för skydd av personuppgifter följs. Överföring av information via Internet är dessvärre inte säkert så trots att SportAdmin gör sitt bästa för att skydda Användares personuppgifter kan SportAdmin inte garantera datasäkerheten. Skulle ett integritetsbrott upptäckas anmäls detta till Användaren och Datainspektionen i enlighet med vid var tid gällande regler och lagar om personuppgiftsbehandling.

 8. Ansvar

8.1.     SportAdmin ansvarar inte för, och ersätter inte, skada som uppstår på grund av driftstörningar, avbrott eller annan teknisk omständighet som påverkar nyttjandet av MedlemsAppen i den mån annat inte följer av tvingande lag. SportAdmin är vid normal aktsamhet inte heller skyldigt att ersätta skada som direkt eller indirekt orsakas genom användning av MedlemsAppen i den mån annat inte följer av tvingande lag.

8.2.     SportAdmin ansvarar inte under någon omständighet för indirekta eller följdskador (däribland innefattas, men är inte begränsat till, utebliven vinst, förlust av affärer, inkomstbortfall, förlust av goodwill, uteblivna förväntade besparingar och förlust av data) såvida skadorna inte orsakats av SportAdmins uppsåtliga eller grovt vårdslösa agerande.

9. Ändring, underhåll, åtgärdande av fel och uppdatering av SportAdmin MedlemsApp

9.1.  I syfte att optimera MedlemsAppen, förbehåller sig SportAdmin rätten att vid behov, genomföra uppdateringar, uppgraderingar och/eller modifieringar av MedlemsAppen och hur denna tillhandahålls och utformas, däribland justering av affärsupplägg och intäktsmodell.

 10. Villkorens giltighetstid och följder

10.1.  Dessa Användarvillkor träder i kraft från och med att Användaren accepterat dem och gäller därefter tills avtalet med Föreningen upphör eller Användaren eller SportAdmin säger upp villkoren. Användaren kan säga upp villkoren för MedlemsAppen genom att avinstallera MedlemsAppen.

10.2.  Vid upphörande av dessa Användarvillkor, oavsett anledning ska all Användarens nyttjanderätt till MedlemsAppen upphöra med omedelbar verkan.

11. Ändringar

11.1.  SportAdmin förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Användarvillkor. Sådana ändringar görs tillgängliga för Användaren via lämplig kommunikationskanal. Användaren har möjlighet att avsluta sitt konto om Användaren inte samtycker till de uppdaterade Användarvillkoren.

12. Tillämplig lag

12.1.  Svensk lag ska tillämpas på Användarvillkoren.

13. Tvister

13.1.  Tvister som uppstår till följd, eller med anledning, av Användarvillkoren skall avgöras av svensk domstol.