Användarvillkor

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Uppsala Bordtennisklubb Org. 802467-1789,Wivalliusgatan 47, 75442 Uppsala (nedan kallad UBTK) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet. I förekommande fall är föreningen gemensamt personuppgiftsansvarig tillsammans med Svenska Bordtennisförbundet (SBTF), Riksidrottsförbundet (RF), SDF och IF.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. UBTK finns till för sina medlemmar vilket innebär att personuppgifter kommer att hanteras för att kunna fullfölja det stöd och den service föreningen tillhandahåller. Det handlar exempelvis om tävlings- och utbildningsadministration, ekonomiska transaktioner och statistik.

UBTK är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 Hantering av medlemskap i föreningen
 Förening och förbundsadministration
 Deltagande och administrering av föreningens utbildningsverksamhet
 Deltagande i tävlingsverksamhet
 Administrering av tävlingslicenser
 UBTK:s arrangerade mötesplatser (utöver tävling och utbildning)
 Ansökan och hantering av bidrag
 Sammanställning av statistik och uppföljning
 Kontakt med medlemsföreningar och enskilda medlemmar i föreningar
 Besök på vår hemsida
 Publicering av material på hemsida och sociala medier

Vilka delar vi personuppgifter med?

UBTK kan behöva dela personuppgifter med andra organisationer inom idrottsrörelsen, exempelvis SBTF, RF, distriktsidrottsförbund och/eller specialidrottsförbund, i syfte att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig och din idrottsförening.

Om UBTK måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis bli aktuellt om du anmäler dig till en tävling i tredje land eller på annat sätt representerar UBTK eller SBTF internationellt. Dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

 

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

UBTK har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet. 
    Ändamål med behandling samt Laglig grund 
* Hantering av medlemskap i föreningen och förbundet                
   - Avtal
* Förening och förbundsadministration                                            
   - Avtal
* Deltagande och administrering av föreningens och  förbundets utbildningsverksamhet.                    
   - Allmänt intresse vid stadsbidrags-finansierad utbildning. Avtal för ev. övriga  utbildningsaktiviteter.
* Deltagande i tävlingsverksamhet                                                  
   - Avtal
* Licenshantering                                                                              
    - Avtal
* Ansökan om bidrag                                                                          
   - Avtal och rättslig förpliktelse
* Sammanställning av statistik och uppföljning.                            
   - Allmänt intresse
* Utbildningar arrangerade av föreningen och förbundet              
   - Allmänt intresse
* Kontakt med föreningen och förbundet                                      
   - Intresseavvägning
* Besök på vår hemsida                                                                    
   - Intresseavvägning
* Publicering av material på hemsida och sociala medier            
   - Intresseavvägning eller samtycke (i förekommande fall)

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

UBTK kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad har flera rättigheter som du bör känna till. Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. UBTK ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får UBTK ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du kan enkelt begära ett registerutdrag exempelvis i IdrottOnline via Min Sida.

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kan enkelt begär dataportabilitet av dina personuppgifter exempelvis i IdrottOnline via Min Sida.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

 

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke 1 och du återkallar samtycket
 Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
 Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning     eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
 Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring. Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta uppsalabtk@live.com för att utöva dina rättigheter. Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen,besök www.datainspektionen.se.

Mer information om hur föreningen arbetar för att tillvarata dina rättigheter återfinns på föreningens hemsida www.uppsalabtk.se

Om du vill veta mer

Har du frågor om UBTKs personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du uppsalabtk@live.com

Vill du veta mer om SBTFs personuppgiftsbehandling kontaktar du info@svenskbordtennis.com
eller går in på SBTFs hemsida www.svenskbordtennis.com.

1* I enlighet med SBTF:s licensinformation 2018/2019 på förbundets hemsida ”Genom att licensera samtycker spelaren till att hans eller hennes personuppgifter registreras i SBTF: s dataregister för att UBTK och SBTF skall kunna sköta sin verksamhet.”